• 1

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 2

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 3

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 4

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 5

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

Az Eötvös József Collegium Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudomány Műhelyének szabályzata

 

A műhely múltja

A régi Eötvös Collegium a magyar földrajz és a geológia oktatásának kiemelkedő műhelye volt. Ezen intézmény tagjai voltak a két világháború között iskolázódott geográfus nemzedék legnagyobb alakjai, többek között Mendöl Tibor, Bulla Béla, Kádár László, Wallner Ernő, Major Jenő, a geológus Szádeczky-Kardoss Elemér és Mauritz Béla. A Collegium francia kötődésének is köszönhető, hogy a '20-as, '30-as évek magyar geográfiája (a korábban meghatározó német orientáció helyett) a francia emberföldrajz eszméi felé fordult; az emberföldrajzi iskola (mindenekelőtt Teleki Pál, Fodor Ferenc és Mendöl Tibor révén) a magyar geográfia egyik legnagyobb hatású irányzatává vált.

A Collegium 1950-es megszüntetése a magyar földrajztudomány történetének is gyászos emlékű eseménye. Az 1957-ben újjászervezett Eötvös Kollégium a kezdeti időszakban kizárólag a bölcsészek előtt állt nyitva, és a hallgatók között később is csak elvétve akadt földrajz vagy geológus szakos. Érdemi változás az 1990-es évek végén következett be, amikor a Természettudományi Műhely keretei között újjászerveződött a földrajzi, földtudományi oktatás. 2002-ben alakult meg az önálló Földrajz-Földtudomány Műhely, amely a 2005-ös Mendöl centenáriumi évben felvette az egykori kitűnő kollégista nevét.

Műhelyszabályzat

Az Eötvös Collegium Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudomány Műhelye (továbbiakban Műhely) a műhelytagok közössége, szakmai szervezete.

 1. A Műhely tagsága és vezetése

  1. A műhely tagja (továbbiakban Tagok) a Collegiumban főállásban vagy óraadóként földrajzi, földtudományi kurzusokat tartó tanár, valamint mindazon bentlakó vagy bejáró, kutató vagy tanár szakos collegista - a doktoranduszokat is beleértve -, akinek legalább egy szakja a földrajz-, ill. a földtudományokhoz kötődik. Ezek alatt az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) alábbi szakjai értendők:
   1. Földrajz BSc
   2. Földtudományi BSc
   3. Környezettan BSc
   4. Földrajz osztatlan tanárszak
   5. Csillagász MSc
   6. Geofizikus MSc
   7. Geográfus MSc
   8. Geoinformatika MSc
   9. Geológus MSc
   10. Környezettudomány MSc
   11. Térképész MSc
   12. És az ezekre épülő doktori képzések
  2. Az 1. pontban foglaltakon kívül a Műhely tagja lehet:
   1. minden collegista, aki felvételét kéri a Műhelybe, és akinek felvételét a Műhelygyűlés egyszerű többséggel megszavazza
   2. vagy az a hallgató, akit a Collegium felvételi eljárása során a Tanári Kar a Műhelybe felvesz.
  3. A Műhely első embere a Műhelyvezető. Megválasztásának körülményeit, illetve jogait és kötelességeit a Collegium Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SzMSz) ismerteti.
 2. A Műhelytitkár

  1. A Műhelytitkár a Műhely hallgatóságának közösségi vezetője, ő teremt kapcsolatot a Műhely tanárai és hallgatói között.
  2. A Műhelytitkár pozícióját, feladatait alapvetően a ELTE Eötvös József Collegium Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának (továbbiakban CHÖK) 15. -a szabályozza.
  3. A Műhelygyűlés a Műhelytitkárt a Tagok jelölése alapján nyílt szavazással választja.
  4. A megválasztott Műhelytitkár a Műhelygyűlésen a Műhely egyetértésével Műhelytitkár-helyettest kér fel maga mellé. A Műhelytitkár-helyettes fontos feladata, hogy segítséget nyújtson a Műhelytitkárnak a Műhely közösségi élet szervezésében.
  5. A Műhelytitkár felel a Műhely pénzével való gazdálkodásról, és a pénzügyekről évente beszámol.
  6. A Műhelytitkári pozícióval összeférhetetlen az ELTE valamely karán a Hallgatói Önkormányzatban betöltött tisztségviselői szerep.
 3. A Műhelygyűlés

  1. A Műhelygyűlés Műhely döntéshozatali fóruma, mely félévenként legalább egyszer sorra kerül. Ennek időpontjára a Műhelyvezető tesz javaslatot, melyet - a Műhelytitkár közreműködésével - előzetesen ismertet a műhely tagjaival. Emellett bármely Tag kezdeményezésére rendkívüli Műhelygyűlés hívható össze, ha ezt a Műhely vezetője vagy a Tagok többsége támogatja. A Műhelygyűlések – a Tagok előzetes megállapodásától függően - a Collegiumban vagy külső helyszínen is megtarthatók. A rajtuk való részvétel a Tagok számára kötelező.
 4. A Tutorrendszer

  1. A Tutorrendszer az új Tagok egyetemi, tudományos és collegiumi életbe való bevonására szolgál.
  2. A Műhelyben minden frissen felvett Tagnak kötelező a Tutorrendszerben való részvétel.
  3. A Műhelyvezető az új Tagok számára az őszi Műhelygyűlésen Tutort kér fel a felsőbbéves Tagok közül, aki a 4.1. pontban megfogalmazott célokat személyre szabottan valósítja meg.
  4. A Tutor figyelemmel kíséri a Tutorált teljesítményét az első év során, melyről szóban (igény szerint írásban) beszámol a Műhelyvezetőnek.
 5. A műhelymunka

  1. A szakkollégista Tag egyetemi képzésen túl szabadideje terhére végez szakkollégiumi tevékenységet, mely nem mehet az egyetemi tanulmányai rovására.
  2. A műhelyben folyó szakmai munka legfontosabb részei a félévente meghirdetett műhelykurzusok. Ezeket a Műhelyvezető a Műhelytitkár segítségével állítja össze, és az előző félév végén ismertetésre kerülnek.
   1. A Műhely frissen felvett Tagjai számára az első félévben kötelezően felveendő bevezető kurzust hirdet, melyben szó esik a:
    1. a Műhely történetéről
    2. tudományos életbe való bevezetésről
    3. egyéb igény szerint alakuló témákról.
   2. A Műhely Tanárai további legalább 2 kurzust hirdetnek meg lehetőleg egyet-egyet földrajzi és földtudományi témakörből egyaránt.
    1. A kurzusok közül támogatandó, hogy legalább az egyik minden héten kontaktórával valósuljon meg.
   3. Továbbá támogatandó a Tagok részéről collegiumi ismeretterjesztő kurzus meghirdetése.
  3. A Tagok számára az MSc képzésben kötelező, a BSc képzésben másodévtől ajánlott a diákköri munkába való bekapcsolódás és a tudományos diákköri konferencián való részvétel, amit azonban kiválthat egy hazai vagy nemzetközi kiadványban megjelent szakirányú publikáció is.
  4. Az osztatlan tanári képzésben résztvevők számára másodévtől ajánlottak, negyedévtől kötelezőek az 5.3. pontban leírtak.
  5. A Tagok számára kötelező a részvétel az Eötvös Konferencia Műhelyhez kapcsolódó szekcióin. Másodévtől az előadói részvétel is kötelező.
  6. Az 5.3. és az 5.4. pontban írottakat kiválthatja oktatási tevékenység is, amelyet írásbeli kérvény alapján a Műhelyvezető elfogad. Valamint oktatási tevékenység esetén nem kötelező az előadói részvétel az Eötvös Konferencián.
  7. Az 5.3., 5.4, 5.5, 5.6 pontban foglaltak ugyanúgy elfogadhatóak más Műhelyben végzett tevékenységek esetén is. Ezen pontok alól továbbá írásbeli kérvény alapján a Műhelyvezető felmentést adhat.
  8. A Műhely doktorandusz Tagjainak kötelező legalább 1 műhelykurzust tartani doktori tanulmányaik alatt.
  9. A középfokú (B2) komplex angol nyelvvizsgával nem rendelkező műhelytagok számára kötelező az angol nyelv tanulása, valamint collegiumi tanulmányi éveik alatt legalább ennek megszerzése.
  10. A Műhely félévente egyszer többnapos terepgyakorlatot vagy kirándulást szervez, melynek részleteit alábbi pontok szabályozzák:
   1. A részvétel a Tagok számára kötelező. (Ez alól a Műhelyvezető írásbeli kérvény alapján felmentést adhat.)
   2. Az időpontját és a tervezett helyszínét a félév eleji Műhelygyűlésen meg kell vitatni.
   3. A Műhelykirándulás főszervezője hallgató, akit a Műhelytitkár a Műhelyvezető egyetértésével kér fel.
   4. A Műhelykirándulásoknak előzetes várható időpontja van. Ezek az őszi és a tavaszi szünet első vagy utolsó napjai.
 6. A Tagok további feladatai

  1. A Műhely tevékenységének bemutatását a műhely honlapja szolgálja. A honlap aktualitásának fenntartása érdekében a Tagoknak el kell készítenie az oda felkerülő szakmai életrajzát, melynek tartalmát a későbbiekben évente legalább egyszer kötelező frissítenie.
   1. A műhelyhonlap kezelésére évente a Műhelygyűlés adminisztrátort választ.
  2. A Műhely értékes Műhelykönyvtárral rendelkezik, melyet a Tagok szabadon használhatnak.
   1. A Műhelykönyvtár kezelésére a Műhelygyűlés évente Műhelykönyvtárost választ.
  3. Az Adminisztrátor és a Műhelykönyvtáros minden Műhelygyűlésen beszámol tevékenységéről, illetve a honlap és a könyvtár helyzetéről.
  4. Az Eötvös Természettudományos Tábor (továbbiakban TermTudTábor) Földrajz-Földtudomány szekciójának szervezője minden Tag.
   1. A TermTudTábor Földrajz-Földtudomány szekciójának felelőse az őszi műhelygyűlésen beszámol a tábor történéseiről, programjairól.
  5. Az Eötvös József Tehetségtábor programját a Műhelyvezető és a Műhelytitkár közösen állítják össze. A programban támogatott a Műhely hallgatói által végzett kutatások ismertetése.

A Műhelyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az SzMSz, a CHÖK és az Eötvös József Collegium Oktatási, Tanulmányi Szabályzata és Követelményrendszere (CTSzK) odavonatkozó pontjai a mérvadóak. Minden más esetben a Műhelyvezető a Műhelytitkár vagy indokolt esetben a Műhelygyűlés megkérdezése mellett dönt.

Budapest, 2023. június 13.

Győri Róbert

a Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudomány Műhely vezetője

 

Borbás Zita

a Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudomány Műhely titkára

 

   

 

© 2018 EJC - Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudomány Műhely